ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Биология 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Биология

Темы:

Урок 21 Русский 🇷🇺 Урок 22 Русский 🇷🇺 Урок 23 Русский 🇷🇺 Урок 24 Русский 🇷🇺 Независимое распределение хромосом при дигибридном скрещивании Русский 🇷🇺 Митоз. Процессы, происходящие в клетке в различные фазы митоза Русский 🇷🇺 Гаметогенез у растений и животных. Гаметы. Стадии гаметогенеза. Русский 🇷🇺 Спорогенез и гаметогенез у растений. Русский 🇷🇺 Лабораторная работа «Определение уровня митотической активности в клетках корешка лука» Русский 🇷🇺 Урок 19 Русский 🇷🇺 Урок 33 Русский 🇷🇺 Урок 34 Русский 🇷🇺 Возникновение онкологических новообразований Русский 🇷🇺 Урок 35 Русский 🇷🇺 Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний Русский 🇷🇺 Урок 36 Русский 🇷🇺 Урок 7 Русский 🇷🇺 Урок 8 Русский 🇷🇺 Модификационная изменчивость Русский 🇷🇺 Вариационные ряды изменчивости признаков Русский 🇷🇺 Лабораторная работа «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и кривой» Русский 🇷🇺 Цитологические основы наследования признаков Русский 🇷🇺 Урок 25 Русский 🇷🇺 Урок 26 Русский 🇷🇺 Урок 27 Русский 🇷🇺 Урок 29 Русский 🇷🇺 Урок 30 Русский 🇷🇺 Урок 31 Русский 🇷🇺 Урок 32 Русский 🇷🇺 Наследование, сцепленное с полом Русский 🇷🇺 Урок 15 Русский 🇷🇺 Урок 16 Русский 🇷🇺 Урок 17 Русский 🇷🇺 Урок 18 Русский 🇷🇺 Урок 20 Русский 🇷🇺 Урок 37 Русский 🇷🇺 Способы улучшения сельскохозяйственных растений и животных с помощью методов селекции. Гибридизация (скрещивание). Полиплоидия. Искусственный мутагенез Русский 🇷🇺 Урок 39 Русский 🇷🇺 Урок 28' Русский 🇷🇺 27-сабақ Қазақша 🇰🇿 28-сабақ Қазақша 🇰🇿 Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. Қазақша 🇰🇿 Комбинативтік өзгергіштік, мутациялар. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес. Қазақша 🇰🇿 Митоз. Жасушада митоздың әр түрлі кезеңдерінде жүретін үрдістер Қазақша 🇰🇿 Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. Гаметогенез кезеңдер Қазақша 🇰🇿 Өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез Қазақша 🇰🇿 Онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуы. Қазақша 🇰🇿 Обыралды жағдайлардың туындауына әсер етуші факторлар Қазақша 🇰🇿 7-сабақ Қазақша 🇰🇿 8-сабақ Қазақша 🇰🇿 Модификациялық өзгергіштік Қазақша 🇰🇿 Белгілердің өзгеруіндегі вариациялық қатарлар Қазақша 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылғанмодификациялық өзгергіштікті зерттеу» Қазақша 🇰🇿 12-сабақ Қазақша 🇰🇿 13-сабақ Қазақша 🇰🇿 14-сабақ Қазақша 🇰🇿 15-сабақ Қазақша 🇰🇿 16-сабақ Қазақша 🇰🇿 26-сабақ Қазақша 🇰🇿 Эволюцияның дәлелдемелері. Палеонтологиялық. Биогеографиялық. Биохимиялық Қазақша 🇰🇿 Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері. Қазақша 🇰🇿 Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар. Түсінік «Соңғы әмбебап жалпы ата тек». Кладограммалар мен филогенетикалық ағаштардың эволюциялық маңызы Қазақша 🇰🇿 23-сабақ Қазақша 🇰🇿 Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар. Түсінік «Соңғы әмбебап жалпы ата тек». Кладограммалар мен филогенетикалық ағаштардың эволюциялық маңызы. Қазақша 🇰🇿 22-сабақ Қазақша 🇰🇿 21-сабақ Қазақша 🇰🇿 17-сабақ Қазақша 🇰🇿 18-сабақ Қазақша 🇰🇿 20-сабақ Қазақша 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін анықтау» Қазақша 🇰🇿 19-сабақ Қазақша 🇰🇿 24-сабақ Қазақша 🇰🇿 25-сабақ Қазақша 🇰🇿 Гендер дрейфі. Популяциялық толқындар Қазақша 🇰🇿 Эволюцияның дәлелдемелері. Салыстырмалы-анатомиялық. Эмбриологиялық. Қазақша 🇰🇿 Түр түзілудің тәсілдері. Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы механизмі. Түр түзілудегі репродуктивті оқшаулану. Полиплоидия және гибридизация. Қазақша 🇰🇿 Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері. Гибридизация (будандастыру). Полиплоидия. Жасанды мутагенез. Қазақша 🇰🇿 39-сабақ Қазақша 🇰🇿