ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Биология 7 класс

Класс: 7

Предмет: Биология

Темы:

Рост растений. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца. Лабораторная работа «Подсчет годичных колец»' Русский 🇷🇺 Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Лабораторная работа «Способы вегетативного размножения растений»' Русский 🇷🇺 Вирусы. Особенности строения вирусов как внеклеточной формы организации жизни Русский 🇷🇺 Приобретенные и наследственные признаки. Моделирование «Исследование наследственных и ненаследственных признаков организма человека»' Русский 🇷🇺 Понятие об оплодотворении у растений и образование зиготы. Биологическое значение двойного оплодотворения' Русский 🇷🇺 Этапы онтогенеза растений и животных' Русский 🇷🇺 Бесполое и половое размножение растений. Биологическое значение бесполого и полового способов размножения' Русский 🇷🇺 Прямой и непрямой типы онтогенеза у животных. Моделирование «Сравнение типов онтогенеза у животных»' Русский 🇷🇺 Вирусы. Особенности строения вирусов как внеклеточной формы организации жизни Русский 🇷🇺 Организация хромосом. Понятие о ДНК как хранителе и носителе генетического материала' Русский 🇷🇺 Количество хромосом у разных видов организмов. Соматические и половые клетки. Гаплоидный, диплоидный набор хромосом' Русский 🇷🇺 Разнообразие бактерий по форме. Лабораторная работа «Исследование внешнего вида бактерии сенной палочки».' Русский 🇷🇺 Применение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Лабораторная работа «Исследование производства йогурта и сыра»' Русский 🇷🇺 Строение цветка. Виды опыления. Цветение и опыление растений. Виды опыления (самоопыление, перекрестное опыление, искусственное опыление)' Русский 🇷🇺 Понятие индивидуального развития организмов. Деление, рост, размножение, старение' Русский 🇷🇺 Способы борьбы с патогенами. Лабораторная работа «Исследование применения антибиотиков, антисептиков и дезинфицирующих средств»' Русский 🇷🇺 Өсімдіктің өсімді жолмен көбеюі, оның түрлері және табиғаттағы биологиялық маңызы. «Өсімдіктегі өсімді көбею тәсілдері» тақырыбына зертханалық жұмыс' Қазақша 🇰🇿 Вирустар. Жасушасыз құрылым иесі – вирустың құрылыс ерекшелігі Қазақша 🇰🇿 Бактерия формаларының әртүрлілігі. «Пішен таяқшасының сыртқы пішінін қарастыру» зертханалық жұмысы. Қазақша 🇰🇿 Жүре пайда болған және тұқым қуалайтын белгілер. Модельдеу «Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді зерттеу»' Қазақша 🇰🇿 Өсімдіктегі ұрықтану туралы түсінік және зиготаның түзілуі. Қосарлы ұрықтану. Қосарлы ұрықтанудың биологиялық маңызы' Қазақша 🇰🇿 Өсімдіктер мен жануарлардағы онтогенез кезеңдері' Қазақша 🇰🇿 Бактерияларды қолдану. Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы. «Өндірісте йогурт және ірімшік жасауды зерттеу» зертханалық жұмысы Қазақша 🇰🇿 Өсімдіктің жынысты және жыныссыз көбеюі. Өсімдіктің жынысты және жыныссыз көбеюінің биологиялық маңызы' Қазақша 🇰🇿 Патогендермен күрес тәсілдері. «Антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру өнімдерін қолдануды зерттеу» зертханалық жұмысы Қазақша 🇰🇿 Хромосоманың құрылымы. Генетикалық материалды сақтаушы және тасымалдаушы ДНҚ жайлы түсінік. Адамда белгілердің тұқым қуалауында гендер мен ДНҚ рөлі' Қазақша 🇰🇿 Вирустар. Жасушасыз құрылым иесі – вирустың құрылыс ерекшелігі Қазақша 🇰🇿 Әртүрлі ағзадағы хромосома саны. Соматикалық және жыныс жасушалар. Гаплоидты және диплоидты хромосомалар жиынтығы' Қазақша 🇰🇿 Жануардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері. Модельдеу «Жануардағы онтогенез типтерін салыстыру» Қазақша 🇰🇿 Бактерия формаларының әртүрлілігі. «Пішен таяқшасының сыртқы пішінін қарастыру» зертханалық жұмысы. Қазақша 🇰🇿 Өсімдіктің өсуі. Сабақтың ұзарып және жуандап өсуі Камбийдің рөлі. Жылдық сақиналар «Жылдық сақинаны санау» зертханалық жұмысы' Қазақша 🇰🇿 Гүлдің құрылысы. Гүлдеу және тозаңдану. Тозаңдану түрлері (өздігінен, айқас, жасанды)' Қазақша 🇰🇿 Бактерияларды қолдану. Табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы. «Өндірісте йогурт және ірімшік жасауды зерттеу» зертханалық жұмысы Қазақша 🇰🇿 Ағзаның жеке даму түсінігі. Бөліну, өсу, көбею, қартаю' Қазақша 🇰🇿 Жануардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері. Модельдеу «Жануардағы онтогенез типтерін салыстыру» Қазақша 🇰🇿