ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Биология 8 класс

Класс: 8

Предмет: Биология

Темы:

Строение органов мочевыделительной системы (почки, мочеточник, мочевойпузырь, мочеиспускательный канал) и функции Русский 🇷🇺 Органы фильтрации и выделения. Строение почки (корковое и мозговое вещество,нефрон, пирамидки, почечная лоханка, почечные канальцы) Русский 🇷🇺 Значение кожи, строение и функции. Регуляция потоотделения.Урок 3 Русский 🇷🇺 Причины и последствия кожных заболеваний (чесотка, лишай, угревая сыпь). Симптомы и меры профилактики Русский 🇷🇺 Строение скелета человека. Роль и функции опорно-двигательной системы Русский 🇷🇺 Заболевания, вызванные нарушениями функций эндокринных желез (гипо- и гиперфункция) Русский 🇷🇺 Макро- и микроскопическое строение кости. Химический состав костей. Лабораторная работа «Макро- и микроскопическое строение костей». Демонстрация «Химический состав костей» Русский 🇷🇺 Рецепторы, расположенные в теле человека (терморецепторы, механорецепторы, ноцицепторы). Лабораторная работа «Исследование кожной чувствительности». Русский 🇷🇺 Строение органа зрения. Лабораторная работа «Исследование зрительноговосприятия (определение остроты зрения, поля зрения)». Русский 🇷🇺 Строение органа слуха(Значение слуха. Причины нарушения слуха. Гигиена органа слуха)Лабораторная работа «Исследование особенностей слухового восприятия(определение остроты слуха)». Русский 🇷🇺 Структура и функции палочек и колбочек, волосковых клеток. Лабораторная работа «Определение слепого пятна, опыт со смешением цветов, воздушной и костной проводимости» Русский 🇷🇺 Понятия «гормоны», «гуморальная регуляция». Месторасположение и функции эндокринных, экзокринных и смешанных желез. Гормоны, выделяемые железами Русский 🇷🇺 Типы соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное Русский 🇷🇺 Строение и функции суставов. Приспособленность соединения костей к выполняемым функциям Русский 🇷🇺 Урок 9 Русский 🇷🇺 Урок 10 Русский 🇷🇺 Урок 19 Русский 🇷🇺 Урок 11 Русский 🇷🇺 Урок 12 Русский 🇷🇺 12-сабақ Қазақша 🇰🇿 Таяқшаның, құтышаның және түкті жасушалардың құрылымы мен қызметтері. Зертханалық жұмыс «Соқыр дақты анықтау, түстердің араласуына тәжірибе, дыбыстың ауа және сүйек арқылы өтуі» Қазақша 🇰🇿 «Гормондар», «Гуморальдық реттелу» ұғымдары. Эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасуы және қызметі. Бездерден бөлінетін гормондар Қазақша 🇰🇿 Зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы (бүйрек, несепағар, қуық, зәр шығаруөзегі) мен қызметі Қазақша 🇰🇿 Бөліп шығару және сүзу мүшелері. Бүйректің құрылысы (қыртысты жәнемилы қабат, нефрон, пирамида, астауша, бүйрек өзекшелері) Қазақша 🇰🇿 Терінің маңызы, құрылысы мен қызметі. Тер бөлудің реттелуі Қазақша 🇰🇿 Тері ауруларының пайда болу себептері мен салдары (қышыма, теміреткі, безеубөртпелері). Белгілері мен алдын алу шаралары Қазақша 🇰🇿 Адам қаңқасының құрылысы. Тірек-қимыл жүйесінің маңызы мен қызметтері Қазақша 🇰🇿 Сүйектің макро- және микроскопиялық құрылысы. Сүйектің химиялық құрамы.Зертханалық жұмыс «Сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы». Демонстрация «Сүйектіңхимиялық құрамы» Қазақша 🇰🇿 Сүйектің байланыс түрлері: қозғалмайтын, жартылай қозғалмалы, қозғалмалы Қазақша 🇰🇿 Буынның құрылысы және қызметтері. Сүйек буындарының атқаратын қызметіне сәйкес бейімделуі Қазақша 🇰🇿 11-сабақ Қазақша 🇰🇿 9-сабақ Қазақша 🇰🇿 10-сабақ Қазақша 🇰🇿 Эндокринді бездер қызметтерінің бұзылуынан туындаған аурулар (гипо- және гиперфункция) Қазақша 🇰🇿 Көру мүшелерінің құрылысы.Зертханалық жұмыс «Көрудің қабылдауын зерттеу (көру өткірлігін жәнекөру аймағының шегін анықтау)» Қазақша 🇰🇿 Есту мүшесінің құрылысы.(Естудің маңызы. Естудің бұзылу себептері. Есту мүшесінің гигиенасы).Зертханалық жұмыс «Дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу». (құлақтың есту өткірлігінанықтау) Қазақша 🇰🇿 Адам денесінде орналасқан тері рецепторлары (терморецепторлар, механорецепторлар, ноцицепторлар). Зертханалық жұмыс «Тері сезімталдығын зерттеу» Қазақша 🇰🇿 19-сабақ Қазақша 🇰🇿