ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Химия 8 класс

Класс: 8

Предмет: Химия

Темы:

Растворимость веществ Русский 🇷🇺 Решение задач связанных с растворимостью веществ. Практическая работа № 4 "Влияние температуры на растворимость твердых веществ" Русский 🇷🇺 Массовая доля растворенного вещества. Урок 1 Русский 🇷🇺 Структура периодической системы химических элементов Русский 🇷🇺 Металлы и неметаллы Русский 🇷🇺 Взаимосвязь между типами связей, видами кристаллических решеток и свойствами веществ Русский 🇷🇺 Ионная связь. Урок 2 Русский 🇷🇺 Периодическое изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов Русский 🇷🇺 Характеристика элемента по положению в периодической системе Русский 🇷🇺 Естественные семейства химических элементов и их свойства Русский 🇷🇺 Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 1 Русский 🇷🇺 Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 2 Русский 🇷🇺 Массовая доля растворенного вещества. Урок 2 Русский 🇷🇺 Ионная связь. Урок 1 Русский 🇷🇺 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 1 Русский 🇷🇺 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 2 Русский 🇷🇺 Практическая работа № 5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 1 Русский 🇷🇺 Практическая работа №5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 2 Русский 🇷🇺 Иондық байланыс. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кристалдық тор түрлері, байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс Қазақша 🇰🇿 Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 № 5 практикалық жұмыс "Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау". 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы Қазақша 🇰🇿 Химиялық элемент атомдарының қасиеттері мен кейбір сипаттамаларының периодты түрде өзгеруі Қазақша 🇰🇿 Заттардың суда еруі. № 5 зертханалық тәжірибе "Заттардың ерігіштігін зерттеу" Қазақша 🇰🇿 Заттардың ерігіштігі Қазақша 🇰🇿 Металдар және бейметалдар Қазақша 🇰🇿 Еріген заттың массалық үлесі. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 № 5 практикалық жұмыс "Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау". 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Еріген заттың массалық үлесі. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Заттардың ерігіштігіне қатысты есептер шығару. № 4 практикалық жұмыс "Қатты заттардың ерігіштігіне температураның әсері" Қазақша 🇰🇿 Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы Қазақша 🇰🇿 Химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері Қазақша 🇰🇿 Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Иондық байланыс. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿