ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 4 класс

Класс: 4

Предмет: Математика

Темы:

Повторение. Вводный урок Русский 🇷🇺 Повторение. Решение задач Русский 🇷🇺 Многозначные числа, сравнение, запись Русский 🇷🇺 Класс миллионов. Округление чисел. Закономерность в последовательности чисел до 1 000 000 Русский 🇷🇺 Арифметические действия с многозначными числами Русский 🇷🇺 Закономерность Русский 🇷🇺 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. Урок 1 Русский 🇷🇺 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. Урок 2 Русский 🇷🇺 Миллиграмм Русский 🇷🇺 Пространственные геометрические фигуры. Измерение объема Русский 🇷🇺 Ар, гектар – единицы площади Русский 🇷🇺 Преобразование единиц измерения величин и действия с ними Русский 🇷🇺 Доли единиц времени Русский 🇷🇺 Евро, доллар. Операции с валютами Русский 🇷🇺 Рубль. Операции с валютами Русский 🇷🇺 Обобщение изученного Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного Русский 🇷🇺 Устные приёмы вычислений с многозначными числами Русский 🇷🇺 Умножение и деление многозначного числа на однозначное число. Урок 1 Русский 🇷🇺 Умножение и деление многозначного числа на однозначное число. Урок 2 Русский 🇷🇺 Признаки делимости на 2,5,10. Урок 1 Русский 🇷🇺 Признаки делимости на 2,5,10. Урок 2 Русский 🇷🇺 Умножение и деление на 10, 100, 1000 Русский 🇷🇺 Деление с остатком на 10, 100, 1000 Русский 🇷🇺 Отношения между множествами Русский 🇷🇺 Закрепление Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного Русский 🇷🇺 Задачи на движение. Урок 1 Русский 🇷🇺 Задачи на движение. Урок 2 Русский 🇷🇺 Закрепление и обобщение Русский 🇷🇺 Переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения множеств при решении задач Русский 🇷🇺 Закрепление и обобщение Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 1 Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 2 Русский 🇷🇺 Геометрические фигуры: куб, прямоугольный параллелепипед. Нахождение объема прямоугольного параллелепипеда Русский 🇷🇺 Зависимость между величинами при решении задач Русский 🇷🇺 Площадь комбинированных фигур Русский 🇷🇺 Обобщение Русский 🇷🇺 Проверь себя! Русский 🇷🇺 Переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения множеств при решении задач. Повторение Русский 🇷🇺 Закрепление и обобщение. Повторение Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 1. Повторение Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Урок 2. Повторение Русский 🇷🇺 Геометрические фигуры: куб, прямоугольный параллелепипед. Нахождение объема прямоугольного параллелепипеда. Повторение Русский 🇷🇺 Өткенді қайталау. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Өткенді қайталау. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды жазу және салыстыру. Қазақша 🇰🇿 Миллиондар класы. Сандарды дөңгелектеу. 1000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтары. Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау Қазақша 🇰🇿 Заңдылық Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Миллиграмм Қазақша 🇰🇿 Кеңістіктік геометриялық фигуралар. Көлемді өлшеу Қазақша 🇰🇿 Ар, гектар –ауданның өлшем бірліктері Қазақша 🇰🇿 Шамалардың өлшем бірліктерін түрлендіру және оларға амалдар қолдану Қазақша 🇰🇿 Уақыт өлшем бірлігінің үлесі Қазақша 🇰🇿 Евро (€), доллар ($). Валютамен орындалатын операциялар Қазақша 🇰🇿 Рубль (₽). Валютамен орындалатын операциялар Қазақша 🇰🇿 Өткенді қорытындылау. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Өткенді қорытындылау. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдері Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейту және бөлу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейту және бөлу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 10, 100, 1000 сандарына көбейту және бөлу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 10, 100, 1000 сандарына көбейту және бөлу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Жиындар арасындағы қатынас Қазақша 🇰🇿 Пысықтау Қазақша 🇰🇿 Қорытындылау. Қазақша 🇰🇿 Қозғалысқа берілген есептер. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қозғалысқа берілген есептер. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Пысықтау және қорытындылау. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану Қазақша 🇰🇿 Пысықтау және қорытындылау. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау Қазақша 🇰🇿 Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу Қазақша 🇰🇿 Есептерді шығаруда шамалар арасындағы тәуелділік Қазақша 🇰🇿 Құрама фигуралардың ауданы Қазақша 🇰🇿 Қорытындылау Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Өзіңді тексер Қазақша 🇰🇿 Есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Пысықтау және қорытындылау. 2-сабақ. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. 1-сабақ. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. 2-сабақ. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу. Қайталау Қазақша 🇰🇿